BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie

Zasady rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie są określone w załączniku do uchwały nr 06/2013 Senatu Akademii Morskiej z dnia 24.04.2013 r. po nowelizacji uchwałą senatu nr 14/2014 z dn. 18.06.2014 <pobierz>

Kandydaci na studia III stopnia składają w dziekanacie Wydziału Mechanicznego następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie <pobierz> ,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy <pobierz> ,
  • odpis dyplomu studiów wyższych, ukończonych nadaniem tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego,
  • trzy fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz),
  • kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego (w przypadku nieposiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi),
  • pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego na podjęcie się opieki naukowej nad kandydatem,
  • deklaracja Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry o zapewnieniu obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych kandydata,

Dodatkowe dokumenty (jeśli kandydat posiada):

  • wykaz dorobku naukowego,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających: uzyskanie nagród w trakcie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; odbyte staże naukowe, praktyki, udział w programach wymiany itp.; odbyte staże pracy na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów III stopnia8

Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2017/2018 trwa do 27.10.2017 r.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w połowie listopada br.

Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional