BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie

Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2013/2014 i prowadzone są w systemie stacjonarnym w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z przedmiotów realizowanych na studiach, przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Celem kształcenia jest również zapewnienie doktorantom szerokich podstaw wiedzy w obszarze nauk technicznych, pozwalających na realizację kariery naukowej i zawodowej, jak i rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych obszarów nauk ekonomicznych, społecznych a nawet humanistycznych.

Uczestnicy studiów doktoranckich studiują według programu i planu studiów, badania naukowe prowadzą pod kierunkiem opiekunów naukowych (promotora lub promotora i promotora pomocniczego).

Zajęcia prowadzone są głównie przez samodzielnych pracowników naukowych AM.

Kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale są ściśle związane z rozwojem dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Absolwenci studiów doktoranckich, ze stopniem naukowym doktora, mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych nie tylko z gospodarką morską.
Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional